Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.6.2024]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.6.2024]

Ostrołęka, 8 maja 2024 r.

BOŚiR.6740.1.6.2024

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 4 marca 2024 r. Wójta Gminy Goworowo, została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 9/2024 z dnia 8 maja 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W, gmina Goworowo – od km 1+416,05 do km 1+577,43”.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

  • 90, 86/2 (86/3, 86/4), 88/89 (88/1412, 88/1413), 89 (89/1, 89/2), 3 (3/1, 3/2)

w obrębie ewidencyjnym 0035 Smólnik, 141504_2 gm. Goworowo.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00–16:00, wtorek 8:00–17:30, piątek 8:00–14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni  od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goworowo oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goworowo, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:56, 13-05-2024
Data wygaśnięcia :11:56, 12-06-2024
Wyświetleń :43