Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.4.2024]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.4.2024]

Ostrołęka, 26 marca 2024 r.

BOŚiR.6740.1.4.2024

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 311) zwanej dalej: „specustawa” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej: „k.p.a.”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23 lutego 2024 r. Zarządu Powiatu w Ostrołęce z siedzibą przy pl. gen. Józefa Bema 5, 07–410 Ostrołęka reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Białoszewskiego, uzupełniony w dniu 13 marca 2024 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. Województwa (Głębocz) – ETAP I”, w obrębie ewidencyjnym Troszyn, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Inwestycja obejmuje nieruchomości numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

    690 (690/1, 690/2), 936 (936/1, 936/2), 295/2 (295/3, 295/4), 293/4 (293/5, 293/6), 293/3 (293/7, 293/8), 292/3 (292/4, 292/5), 281 (281/1, 281/2, 281/3, 281/4), 945 (945/1, 945/2), 300 (300/1, 300/2), 319 (319/1, 319/2, 319/3), 320 (320/1, 320/2), 968/1 (968/3, 968/4), 968/2 (968/5, 968/6), 1020 (1020/1, 1020/2), 1019 (1019/1, 1019/2), 1018/2 (1018/3, 1018/4), 1017/3 (1017/4, 1017/5), 1017/2 (1017/6, 1017/7), 1015/2 (1015/6, 1015/7), 1015/3 (1015/4, 1015/5), 1014 (1014/1, 1014/2), 1013 (1013/1, 1013/2), 1011 (1011/1, 1011/2), 1010 (1010/1, 1010/2), 1009 (1009/1, 1009/2), 1008/2 (1008/7, 1008/8), 1008/1 (1008/9, 1008/10), 1007/1 (1007/9, 1007/10), 1007/2 (1007/7, 1007/8), 1006/3 (1006/6, 1006/7), 1006/1 (1006/4, 1006/5), 970/5 (970/7, 970/8), 970/6 (970/9, 970/10), 971/2 (971/3, 971/4), 972 (972/1, 972/2), 973 (973/1, 973/2), 974 (974/1, 974/2), 991/1 (991/4, 991/5), 992/1 (992/4, 992/5), 993/1 (993/4, 993/5), 994/1 (994/11, 994/12), 995/1 (995/12, 995/13), 432, 295/1, 1015/1, 1016/1, 1017/1 w obrębie ewidencyjnym Troszyn 0033, gm. Troszyn.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone zlokalizowane poza pasem drogowym, dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e–h specustawy:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem, według katastru nieruchomości)

    295/2 (po podziale 295/4), 281 (po podziale 281/4), 936 (po podziale 936/2), 300 (po podziale 300/2), 319 (po podziale 319/3), 968/2 (po podziale 968/6), 320 (po podziale 320/2), 1017/2 (po podziale 1017/7), 971/2 (po podziale 971/4), 945 (po podziale 945/2), 297, 692/2, 937, 318, 967, 892/3, 969, 390, 1018/1, 1016/2, 995/8, 997/10 w obrębie ewidencyjnym Troszyn 0033,
gm. Troszyn.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 65C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00–16:00), wtorek (8:00–17:30), piątek (8:00–14:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn, w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:42, 27-03-2024
Data wygaśnięcia :15:42, 26-04-2024
Wyświetleń :47