Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.26.2023]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.26.2023]

Ostrołęka, 27 marca 2024 r.

BOŚiR.6740.1.26.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162; dalej: specustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.; dalej: Kpa)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.12.2023 r., uzupełniony w dniu 09.02.2024 r.,  Burmistrza Myszyńca, reprezentowanego przez pełnomocnika Tomasza Tymińskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę drogi gminnej nr 250821W i 250822W miejscowości Krysiaki, obręb ewidencyjny Krysiaki, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem, według katastru nieruchomości)

- 332, 394, 329, 349, 406/1, 294/3 (294/4, 294/5), 296 (296/1, 296/2), 299/2 (299/5, 299/7, 299/6), 299/1 (299/3, 299/4), 302 (302/1, 302/2), 305 (305/1, 305/2), 309 (309/1, 309/2), 392/1 (392/3, 392/4), 392/2 (392/5, 392/6), 318 (318/1, 318/2), 295 (295/1, 295/2), 319 (319/1, 319/2), 320 (320/1, 320/2), 321 (321/1,321/2), 407 (407/1, 407/2), 408 (408/1, 408/2), 409 (409/1, 409/2), 411 (411/1, 411/2), 413 (413/1, 413/2), 414 (414/1, 414/2), 416/414 (416/4141, 416/4142), 416/415 (416/4151, 416/4152), 373/2 (373/5, 373/6), 415 (415/1, 415/2), 373/1 (373/3, 373/4), 365 (365/1, 365/2), 315 (315/1, 315/2, 315/3), 594/315 (594/3151, 594/3152), 593/315 (593/3151, 593/3152), 593/313 (593/3131, 593/3132), 313 (313/1, 313/2), 331 (331/1, 331/2), 330 (330/1, 330/2), 324 (324/1, 324/2), 322 (322/1, 322/2), 125 (125/1, 125/2), 311 (311/1, 311/2), 306 (306/1, 306/2), 287 (287/1, 287/2), 286 (286/1, 286/2), 285 (285/1, 285/2), 284 (284/1, 284/2) w obrębie ewidencyjnym Krysiaki, gm. Myszyniec.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone zlokalizowane poza pasem drogowym, dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g specustawy:

- działka nr 216, 248 w obrębie ewidencyjnym Krysiaki, gm. Myszyniec.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać
się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 65D od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00–16:00), wtorek (8:00–17:30), piątek (8:00–14:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:44, 27-03-2024
Data wygaśnięcia :15:44, 26-04-2024
Wyświetleń :45