Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.26.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.26.2022]

Ostrołęka, 11 stycznia 2023 r.

BOŚiR.6740.1.26.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176, dalej specustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej Kpa)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21.10.2022 r. Zarządu Powiatu w Ostrołęce, uzupełniony w dniu 06.12.2022 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „budowę drogi powiatowej Brzeźno -Pokrzywnica wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Orz oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej” w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica, Brzeźno Wieś i PGR Brzeźno, gmina Goworowo, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem, według katastru nieruchomości)

- 416/2 (416/3, 416/4), 417/2 (417/3, 417/4, 417/5) obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica, gm. Goworowo,

- 92 (92/1, 92/2, 92/3), 91 (91/1, 91/2, 91/3), 86 (86/1, 86/2, 86/3), 85 (85/1, 85/2, 85/3), 80 (80/1, 80/2, 80/3), 79 (79/1, 79/2, 79/3), 74 (74/1, 74/2, 74/3), 73 (73/1, 73/2, 73/3), 68 (68/1, 68/2, 68/3), 67 (67/1, 67/2, 67/3), 62 (62/1, 62/2, 62/3), 61 (61/1, 61/2, 61/3), 56 (56/1, 56/2), 55 (55/1, 55/2), 50 (50/1, 50/2), 49 (49/1, 49/2), 57 (57/1, 57/2) 54 (54/1, 54/2), 144/54, 144/51, 144/48, 51 (51/1, 51/2), 48 (48/1, 48/2), 45 (45/1, 45/2), 42 (42/1, 42/2), 39 (39/1, 39/2), 36 (36/1, 36/2), 31 (31/1, 31/2), 28 (28/1, 28/2), 23 (23/1, 23/2), 20 (20/1, 20/2), 143/1, 24, 27, 32, 35 (35/1, 35/2), 646/18 (646/383, 646/384), 646/25, 646/26 (646/385, 646/386), 18, 19, 25 (25/1, 25/2), 370/3 (370/4, 370/5), 393 (393/1, 393/2), 392, 394 (394/1, 394/2), 17 (17/1, 17/2), 391, 390 (390/1, 390/2), 389 (389/1, 389/2), 388 (388/1, 388/2), 387 (387/1, 387/2), 373 (373/1, 373/2), 372/416, 416 (416/1, 416/2), 415 (415/1, 415/2), 413 (413/1, 413/2) w obrębie ewidencyjnym Brzeźno Wieś, gm. Goworowo,

- 7 (7/1, 7/2), 8/5 (8/9, 8/10), 29 (29/1, 29/2) w obrębie ewidencyjnym PGR Brzeźno, gm. Goworowo

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone zlokalizowane poza pasem drogowym, dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e-h specustawy:

- 633, 555/2 w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica, gm. Goworowo,

- 57 (po podziale 57/2), 646/18 (po podziale 646/384), 17 (po podziale 17/2), 35 (po podziale 35/2), 646/26 (po podziale 646/386), 25 (po podziale 25/2), 20 (po podziale 20/2), 646/17, 16, 41, 40, 646/33, 646/34, 382, 34, 33, 26, 645, 646/382 obrębie ewidencyjnym Brzeźno Wieś, gm. Goworowo,

- 29 (po podziale 29/2), 8/8, 28, 30, 39 w obrębie ewidencyjnym PGR Brzeźno, gm. Goworowo.

Zgodnie z art. 20a specustawy, planowa inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących – działkę nr 555/2 w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica, gm. Goworowo

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogąc zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wniosku w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 65D od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gowrowo oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goworowo, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:52, 11-01-2023
Data wygaśnięcia :12:52, 10-02-2023
Wyświetleń :46