Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.24.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.24.2022]

Ostrołęka, 22 listopada 2022 r.

BOŚiR.6740.1.24.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 15 września 2022 r. Wójta Gminy Olszewo-Borki reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Giers została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 25/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej rozbudowę drogi gminnej – ulicy Jana Kochanowskiego w Olszewie-Borkach na odcinku w km 0+002,50 – 0+360,25 gm. Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Inwestycja obejmuje nieruchomości numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

285/2, 285/30, 286/2, 287/10, 288/4, 289/19, 287/4, 286/13, 286/8 (286/18, 286/17) w obrębie ewidencyjnym Olszewo-Borki 0019, gm. Olszewo-Borki.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00–16:00, wtorek 8:00–17:30, piątek 8:00–14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszewo-Borki, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:54, 23-11-2022
Data wygaśnięcia :09:54, 23-12-2022
Wyświetleń :31