Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.21.2023]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.21.2023]

Ostrołęka, ... listopada 2023 r.

BOŚiR.6740.1.21.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 14.09.2023 r., Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Rafała Luma, została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 20/2023 z dnia 30.11.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń“

w miejscowości Daniszewo, gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany.

Teren planowanej inwestycji obejmuje działki o następujących numerach: (oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości):

- 34/2, 341, 324/1, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 110/2, 19/4, 18/4, , 18/3, 17/9, 322/1, 17/8, 17/4, 63/2, 62, 16/2, 61/2, 13/2, 60/2, 59/2, 12/2, 11/2, 58/2, 57/2, 10/2, 56/2, 343/1, 55/2, 54/3, 54/5, 7/2, 6/2, 53/2, 5/2, 52/2, 4/2, 51/2, 50/2, 3/2, 49/2, 2/2, 48/2, 47/7, 1/2, 47/5, 47/6, 46/1 w obrębie ewidencyjnym Daniszewo, gm. Rzekuń,

- 633/8, 644/5, 633/7, 633/11, 633/10, 633/5, 644/4, 700, 637/1, 644/3, 637/4, 631, 636, 635/1, 632/1378, 635/4, 635/5, 629, 628, 627, 634/1, 626, 625/2, 625/1, 634/11, 624, 634/7, 634/6, 623, 634/5, 634/10, 622/7, 622/1, 596/1, 686, 548/41, 689, 596/2, 548/41, 595/6, 595/1, 594/12, 594/13, 548/40, 548/37, 548/21, 530/13, 685 w obrębie ewidencyjnym Rzekuń, gm. Rzekuń.

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone na czas realizacji inwestycji:

- nr 41/6, 41/8, 40/4, 132/2, 132/3, 39/2, 38/3, 38/2, 38/1, 34/2, 126/3, 33/2, 32/2, 31/2, 30/3, 30/2, 29/2, 120/2, 28/2, 27/2, 324/2, 116/2, 26/4, 26/6, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 19/4, 109/2, 18/3, 17/9, 17/8, 322/2, 17/4, 62, 13/2, 12/2, 11/2, 10/2, 343/1, 55/2, 54/5, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, 3/2, 2/2, 1/2 w obrębie ewidencyjnym Daniszewo, gm. Rzekuń,

- nr 633/8, 633/7, 633/11, 633/10, 633/5, 644/3, 633/1, 637/1, 700, 631, 632/1378, 630, 629, 628, 627, 626, 625/2, 625/1, 624, 634/6, 623, 634/10, 686, 622/7, 622/1, 689, 596/1, 548/41, 595/6, 595/1, 548/40, 548/21, 594/1, 594/12, 548/20, 684, 530/14 w obrębie ewidencyjnym Rzekuń, gm. Rzekuń.

Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00-16:00), wtorek (8:00-17:30), piątek (8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje:

- podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzekuń,

- w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl

- zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:41, 20-11-2023
Data wygaśnięcia :13:41, 20-12-2023
Wyświetleń :38