Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.20.2023]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.20.2023]

Ostrołęka, 27 lutego 2024 r.

BOŚiR.6740.1.18.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) zwanej dalej: „specustawa” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej: „k.p.a.”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28 sierpnia 2023 r. Wójta Gminy Olszewo–Borki reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Giers, uzupełniony w dniu 18 grudnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „Rozbudowę drogi gminnej od DW 626 – ulica Przemysłowa w msc. Nowa Wieś na odcinku 1 w km 0+007,50 – 0+880,00 oraz na odcinku 2 w km 0+000,00 – 0+119,60”, w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Olszewo–Borki, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Inwestycja obejmuje nieruchomości numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

     405/2, 406, 308 (308/1, 308/2, 308/3, 308/4), 309 (309/1, 309/2, 309/3, 309/4), 310 (310/1, 310/2), 385 (385/1, 385/2), 338 (338/1, 338/2), 339 (339/1, 339/2), 340 (340/1, 340/2), 341 (341/1, 341/2), 342 (342/1, 342/2), 343 (343/1, 343/2), 344 (344/1, 344/2), 345 (345/1, 345/2), 346 (346/1, 346/2), 347 (347/1, 347/2), 348 (348/1, 348/2), 349 (349/1, 349/2), 350 (350/1, 350/2), 351 (351/1, 351/2), 352 (352/1, 352/2), 353 (353/1, 353/2), 354 (354/1, 354/2), 355 (355/1, 355/2), 356 (356/1, 356/2), 317/5 (317/7, 317/8), 335 (335/1, 335/2) w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś 0017,
gm. Olszewo–Borki.

Nieruchomości (z których korzystanie będzie ograniczone) zlokalizowane poza pasem drogowym dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e–h specustawy:

     285/1, 285/6, 336, 310 (po podziale działka nr 310/2), 311, 385 (po podziale działka nr 385/2) w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś 0017, gm. Olszewo–Borki.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 65C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00–16:00), wtorek (8:00–17:30), piątek (8:00–14:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszewo–Borki i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszewo–Borki, w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :17:13, 27-02-2024
Data wygaśnięcia :17:13, 28-03-2024
Wyświetleń :64