Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.16.2023]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.16.2023]

Ostrołęka, 30 października 2023 r.

BOŚiR.6740.1.16.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21.07.2023 r. Wójta Gminy Czerwin, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Tomasza Tyszka, została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 19/2023 z dnia 30 października 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej: rozbudowę drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś – Wojsze – Janki Młode od km 2+200,00 do km 2+950,00 obręb ewidencyjny Wojsze, gm. Czerwin, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie w ramach zadania p.n.: „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin, cześć 2”.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

362/1, 265/1, 274/3, 275/1, 266/1, 276/1, 267/1, 106/2, 106/1, 165/1, 371/3, 373, 265/2 (265/3, 265/4), 264 (264/1, 264/2), 188/1 (188/4, 188/5), 188/2 (188/6, 188/7), 187 (187/1, 187/2), 186/1 (186/3, 186/4), 263 (263/1, 263/2), 167 (167/1, 167/2) w obrębie ewidencyjnym Wojsze 0038, gm. Czerwin.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00–16:00, wtorek 8:00–17:30, piątek 8:00–14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czerwin, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwin a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:43, 30-10-2023
Data wygaśnięcia :13:43, 29-11-2023
Wyświetleń :39