Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.1.2023]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO  [BOŚiR.6740.1.1.2023]

Ostrołęka, 24 marca 2023 r.

BOŚiR.6740.1.1.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162; dalej: specustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.; dalej: Kpa)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 15 lutego 2023 r. Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bogusława Lipińskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo-Budne-Opęchowo od km 0+000,00 do km 0+990,00” w miejscowości Kleczkowo, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Inwestycja obejmuje nieruchomości numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

120/1, 162/5, 161/1, 114/1, 102/1, 159/1, 101/1, 158/1, 100/1, 156/1, 99/1, 155/1, 154/1, 153/1, 152/1, 151/1, 149/1, 148/1, 147/1, 146/1, 145/5, 145/3, 144/1, 143/1, 92/1, 142/2, 142/1, 85/1, 83/1, 136/1, 82/1, 81/1, 121, 133/1, 71/1, 132/1, 119, 120/2, 158/2, 159/2, 160, 156/2, 155/2, 154/2, 153/2, 92/2, 85/2, 83/2, 114/2, 102/2, 37, 165 w obrębie ewidencyjnym Kleczkowo 0012, gm. Troszyn.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 65C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00–16:00), wtorek (8:00–17:30), piątek (8:00–14:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn, w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:07, 24-03-2023
Data wygaśnięcia :12:07, 23-04-2023
Wyświetleń :90