Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [BOŚiR.6740.1.17.2023]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [BOŚiR.6740.1.17.2023]

Ostrołęka, ... lutego 2024 r.

BOŚiR.6740.1.17.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 09.08.2023 r., uzupełniony w dniu 09.02.2024 r. Wójta Gminy Rzekuń została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 3/2024 z dnia 14.02.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Budowa drogi gminnej - ul. Jutrzenki w Dzbeninie“

gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki

Teren planowanej inwestycji obejmuje działki o następujących numerach: (oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości):

- 488/8 (488/12, 488/13), 488/9, 488/10, 489/1 (489/9, 489/10), 489/4 (489/7, 489/8), 489/6, 530 w obrębie ewidencyjnym Dzbenin, gm. Rzekuń.

Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00-16:00), wtorek (8:00-17:30), piątek (8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje:

- podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzekuń,

- w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl

- zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:39, 14-02-2024
Data wygaśnięcia :13:39, 15-03-2024
Wyświetleń :59