Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [GN.6853.23.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [GN.6853.23.2022]

Ostrołęka, dnia 16 maja 2022 r.

GN.6853.23.2022

O G Ł O S Z E N I E

S T A R O S T Y   O S T R O Ł Ę C K I E G O

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.)

i n f o r m u j ę o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Łyse gm. Łyse, oznaczonej jako działka nr 708 o pow. 1,2370 ha (OS1O/00025726/7).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, w godzinach od 9°° do 14°°.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:55, 17-05-2022
Data wygaśnięcia :11:55, 16-06-2022
Wyświetleń :31