Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.8.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.8.2022]

Ostrołęka, 27 czerwca 2022 r.

BOŚiR.6740.1.8.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 30 marca 2022 r. Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tadeusza Suwara została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 16/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej budowę drogi powiatowej od km 0+995 do km 2+550 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2559W od km 4+306
do km 4+592 w miejscowości Troszyn,
gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, w ramach zadania p.n. „Budowa obwodnicy Troszyna – drogi łączącej drogę gminną nr 251108W Troszyn – Borowce z drogą powiatową nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz)”.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

432, 995/6, 739/3 (739/5, 739/4, 739/6), 855/1 (855/2, 855/3), 856 (856/1, 856/2), 916/1 (916/7, 916/8), 893 (893/2, 893/1, 893/3), 894 (894/2, 894/1, 894/3), 895 (895/2, 895/1, 895/3), 896 (896/1, 896/2), 897 (897/1, 897/2), 899 (899/3, 899/4), 898 (898/1, 898/2), 900 (900/1, 900/2), 901 (901/1, 901/2), 902 (902/1, 902/2), 903 (903/1, 903/2), 905 (905/1, 905/2), 906 (906/1, 906/2), 907 (907/1, 907/2), 909 (909/1, 909/2), 910 (910/1, 910/2), 911/8 (911/9, 911/10), 913 (913/1, 913/2), 915/5 (915/8, 915/9), 917/8 (917/9, 917/10), 854/1 (854/3, 854/2, 854/4), 876 (876/2, 876/1, 876/3), 912 (912/1, 912/2), 877 (877/2, 877/1, 877/3), 882 (882/2, 882/1, 882/3), 884 (884/2, 884/1, 884/3), 885 (885/1, 885/2), 878 (878/2, 878/1, 878/3), 879 (879/2, 879/1, 879/3), 880 (880/2, 880/1, 880/3), 881 (881/2, 881/1, 881/3), 883 (883/2, 883/1, 883/3), 886 (886/1, 886/2), 988 (988/1, 988/2), 989 (989/1, 989/2), 990 (990/1, 990/2), 991 (991/2, 991/1, 991/3), 992 (992/2, 992/1, 992/3), 993 (993/2, 993/1, 993/3), 994/7 (994/9, 994/8, 994/10), 995/7 (995/10, 995/9, 995/11), 997/1 (997/10, 997/11), 997/3 (997/12, 997/13), 997/7 (997/18, 997/17, 997/19), 997/8 (997/20, 997/21), 997/9 (997/22, 997/23), 1003 (1003/1, 1003/2), 892 (892/4, 892/3, 892/5), 996 (996/2, 996/1, 996/3), 997/6 (997/14, 997/16, 997/15) w obrębie ewidencyjnym Troszyn, gm. Troszyn.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00–16:00, wtorek 8:00–17:30, piątek 8:00–14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:51, 30-06-2022
Data wygaśnięcia :15:51, 30-07-2022
Wyświetleń :40