Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.8.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.8.2022]

Ostrołęka, 11 maja 2022 r.

BOŚiR.6740.1.8.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tadeusza Suwara z dnia 30 marca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę drogi powiatowej od km 0+995 do km 2+550 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2559W od km 4+306 do km 4+592 w miejscowości Troszyn, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, w ramach zadania p.n. „Budowa obwodnicy Troszyna – drogi łączącej drogę gminną nr 251108W Troszyn – Borowce z drogą powiatową nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz)”.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

– 432, 995/6, 739/1, 855/1, 856, 916/1, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 898, 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 909, 910, 911/8, 913, 915/5, 917/8, 854/1, 876, 912, 877, 882, 884, 885, 878, 879, 880, 881, 883, 886, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994/7, 995/7, 997/1, 997/3, 997/7, 997/8, 997/9, 1003, 892, 996, 997/6 w obrębie ewidencyjnym Troszyn, gm. Troszyn.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 65C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:0016:00), wtorek (8:0017:30), piątek (8:0014:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Troszyn, w prasie lokalnej na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:35, 11-05-2022
Data wygaśnięcia :13:35, 10-06-2022
Wyświetleń :24