Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.7.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.7.2022]

Ostrołęka, 21 czerwca 2022 r.

BOŚiR.6740.1.7.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 24 marca 2022 r. Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bogusława Lipińskiego została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 12/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2552W Zabiele–Ołdaki–Teodorowo od km 2+960 do ok. km 3+952,53” w miejscowości Ołdaki i Nowa Wieś Wschodnia, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie.

Inwestycja obejmuje nieruchomości numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

328/1, 180 (180/1, 180/2), 298 (298/1, 298/2), 293 (293/1, 293/2) w obrębie ewidencyjnym Ołdaki 0014, gm. Rzekuń;

430/1, 324 (324/1, 324/2), 396 (396/1, 396/2), 395 (395/1, 395/2), 394/8 (394/15, 394/16), 322 (322/1, 322/2) 320 (320/1, 320/2) 318 (318/1, 318/2), 316 (316/1, 316/2), 314 (314/1, 314/2), 312 (312/1, 312/2), 310/2 (310/5, 310/6), 394/7 (394/13, 394/14), 310/1 (310/3, 310/4), 308 (308/1, 308/2), 394/5 (394/11, 394/12), 306 (306/1, 306/2), 394/3 (394/9, 394/10), 304/2 (304/18, 304/19), 304/13 (304/20, 304/21), 304/14 (304/22, 304/23), 413 (413/1, 413/2), 337 (337/1, 337/2), 393/2 (393/3, 393/4) w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wschodnia 0011,
gm. Rzekuń.

Nieruchomości (z których korzystanie będzie ograniczone) zlokalizowane poza pasem drogowym dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e–h specustawy:

432, 393/1 i 304/7 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wschodnia 0011, gm. Rzekuń.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdziła podział nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00–16:00, wtorek 8:00–17:30, piątek 8:00–14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzekuń oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:51, 22-06-2022
Data wygaśnięcia :13:51, 22-07-2022
Wyświetleń :15