Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.6.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.6.2022]

BOŚiR.6740.1.6.2022                                                                                                               Ostrołęka 25 maja 2022r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 10.03.2021r., uzupełnionego w dniu 29.04.2022 r., Wójta Gminy Baranowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi gminnej nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew od km 0+694,42 do km 2+885,85”

Teren planowanej inwestycji obejmuje działki o następujących numerach: (oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości):

- 604/1 (604/4, 604/5), 750, 755 i 604/3 w obrębie ewidencyjnym Czarnotrzew, gm. Baranowo,

- 196, 142, 435/2, 340/1, 446 (446/1, 446/2), 441 (441/1, 441/2), 429 (429/1, 491/2), 424 (424/1, 424/2), 418 (418/1, 418/2), 451/4 (451/5, 451/6), 405/2 (405/3, 405/4), 401/2 (401/3, 401/4), 397/5 (397/8, 397/9), 2009/3561 (2009/3562, 2009/3563), 393/2 (393/3, 393/4), 394 (394/1, 394/2), 388 (388/1, 388/2), 389 (389/1, 389/2), 354 (354/1, 354/2), 353 (353/1, 353/2), 350 (350/1, 350/2), 349/1 (349/3, 349/4), 349/2 (349/5, 349/6), 348 (348/1, 348/2), 347 (347/1, 347/2), 346 (346/1, 346/2), 345 (345/1, 345/2), 344 (344/1, 344/2), 343 (343/1, 343/2), 342/1 (342/5, 342/6), 342/2 (342/3, 342/4), 341 (341/1, 341/2), 356/2 (356/3, 356/4, 356/5) i 358 (358/1, 358/2, 358/3) w obrębie ewidencyjnym Czerwińskie, gm. Baranowo.

Działki w istniejących liniach rozgraniczających wchodzące w skład inwestycji (stanowiące własność Gminy Baranowo):

- 750 w obrębie ewidencyjnym Czarnotrzew, gm. Baranowo

- 196, 142, 435/2, 340/1 w obrębie ewidencyjnym Czerwińskie, gm. Baranowo

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję.

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranowo i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baranowo, w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego:
www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,  ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:34, 25-05-2022
Data wygaśnięcia :14:34, 24-06-2022
Wyświetleń :50