Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.4.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.4.2022]

Ostrołęka, 26 lutego 2022 r.

BOŚiR.6740.1.4.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28.02.2022 r. została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 9/2022 z dnia 26.04.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 0+090 w miejscowości Kadzidło wraz budową oświetlenia przejścia dla pieszych” w obrębie ewidencyjnym Kadzidło, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem, według katastru nieruchomości)

- 65, 1023/12 (1023/17, 1023/18), 1036 (1036/1, 1036/2) w obrębie ewidencyjnym Kadzidło, gm. Kadzidło.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kadzidło oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kadzidło, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:31, 27-04-2022
Data wygaśnięcia :12:31, 27-05-2022
Wyświetleń :29