Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.3.2022]

BOŚiR.6740.1.3.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.02.2022 r. Wójta Gminy Goworowo reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Marka Piaścińskiego, została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 11/2022 z dnia 18.05.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowo” , gmina Goworowo.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany.

Teren planowanej inwestycji obejmuje działki o następujących numerach: (oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości):

- 393, 400/13, 327/2 (327/5, 327/6), 327/1 (327/3, 327/4), 328 (328/1, 328/2), 329 (329/3, 329/4), 330/2 (330/4, 330/5), 330/3 (330/6, 330/7), 373 (373/1, 373/2), 374 (374/1, 374/2), 375/2 (375/5, 375/6), 375/1 (375/3, 375/4), 385 (385/1, 385/2), 387/1 (387/5, 387/6), 387/2 (387/3, 387/4), 771/2 (771/6, 771/7, 771/8), 771/1 (771/4, 771/5), 400/12 (400/14, 400/15, 400/16), 399 (399/1, 399/2), 398/397 (398/398, 398/399), 397 (397/1, 397/2), 396/2 (396/5, 396/7, 396/6), 396/1 (396/3, 396/4), 394 (394/1, 394/2), 392 (392/1, 392/2), 339/338 (339/3381, 339/3382), 338 (338/1, 338/2), 337/2 (337/5, 337/6), 337/1 (337/3, 337/4), 336 (336/1, 336/2), 335/3 (335/4, 335/10, 335/5), 335/2 (335/6, 335/7), 335/1 (335/8, 335/9), 400/3, 402 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo gm. Goworowo.            

Działki w istniejących liniach rozgraniczających wchodzące w skład inwestycji (stanowiące własność Gminy Goworowo):

- 393, 400/13, 400/3, 402 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm. Goworowo.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00-16:00), wtorek (8:00-17:30), piątek (8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15,
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goworowo i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goworowo, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:52, 18-05-2022
Data wygaśnięcia :14:52, 17-06-2022
Wyświetleń :31