Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1223.2021]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1223.2021]

Ostrołęka, 21 kwietnia 2022 r.

BOŚiR.6740.1223.2021

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 61§ 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Olszewo-Borki w dniu 19.04.2022 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Żebry Stara Wieś, Żebry Żabin, Żebry Sławki, Żebry Wierzchlas oraz Stepna Stara na działkach:

- nr 11/1, 12/4, 14, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32/2, 32/4, 32/5, 32/6, 39/1, 39/2, 58/1, 91/2, 92/2, 92/5, 92/7, 93/1, 95, 96/1, 96/2, 140/2, 166, 167/1, 170, 171/1, 175 w obrębie ewidencyjnym Żebry Stara Wieś,

- nr 7/9, 124 w obrębie ewidencyjnym Żebry Żabin,

- nr 1, 15/2, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/3, 22/1, 22/2, 23, 26, 29, 34, 35, 36, 47/1, 87, 90 w obrębie ewidencyjnym Żebry Sławki,

- nr 48, 49, 50, 51, 53, 93, 94, 99, 100/2, 115, 122, 123, 127/2, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 197/4, 203/1, 203/2, 204, 207, 209, 211 w obrębie ewidencyjnym Żebry Wierzchlas,

- nr 224/1, 237/3, 458/1, 459 w obrębie ewidencyjnym Stepna Stara w gm. Olszewo-Borki.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103c w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00-16:00), wtorek (8:00-17:30), piątek (8:00-14:30), w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszewo-Borki, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki oraz podane do wiadomości mieszkańców miejscowości Żebry Stara Wieś, Żebry Żabin, Żebry Sławki, Żebry Wierzchlas oraz Stepna Stara, w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,
ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:27, 22-04-2022
Data wygaśnięcia :14:27, 22-05-2022
Wyświetleń :28