Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.14.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.14.2022]

Ostrołęka, 27 lipca 2022 r.

BOŚiR.6740.1.14.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 13 czerwca 2022 r. Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tadeusza Suwara została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 15/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 1+605 do km 2+600 w miejscowości Jazgarka, Krobia i Klimki, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Inwestycja obejmuje nieruchomości numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

117/1, 111/1, 266/1 w obrębie ewidencyjnym Jazgarka 0009, gm. Kadzidło;

3039/3, 3040/3, 3041/3, 3039/1 (3039/4, 3039/5), 3039/2 (3039/6, 3039/7), 3040/1 (3040/4, 3040/5), 3040/2 (3040/6, 3040/7), 3041/1 (3041/4, 3041/5), 3041/2 (3041/6, 3041/7) obrębie ewidencyjnym Krobia 0014, gm. Kadzidło;

263/1, 256/1 w obrębie ewidencyjnym Klimki 0013, gm. Kadzidło.

Nieruchomości (z których korzystanie będzie ograniczone) zlokalizowane poza pasem drogowym dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e–h specustawy:

3039/1 (po podziale 3039/5), 3039/2 (po podziale 3039/7), 3040/1 (po podziale 3040/5), 3040/2 (po podziale 3040/7), 3041/1 (po podziale 3041/5), 3041/2 (po podziale 3041/7) w obrębie ewidencyjnym Krobia 0014, gm. Kadzidło;

263/2 w obrębie ewidencyjnym Klimki 0013, gm. Kadzidło.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00–16:00, wtorek 8:00–17:30, piątek 8:00–14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kadzidło oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kadzidło, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:02, 28-07-2022
Data wygaśnięcia :13:02, 27-08-2022
Wyświetleń :18