Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.14.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.14.2022]

Ostrołęka, 23 czerwca 2022 r.

BOŚiR.6740.1.14.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176; dalej: specustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.; dalej: Kpa)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 13 czerwca 2022 r. Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tadeusza Suwara, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2517W Jazgarka-Lipniki od km 1+605 do km 2+600” w miejscowości Jazgarka, Krobia i Klimki, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Inwestycja obejmuje nieruchomości numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

     117/1, 111/1, 266/1 w obrębie ewidencyjnym Jazgarka 0009, gm. Kadzidło;

     3039/3, 3040/3, 3041/3, 3039/1 (3039/4, 3039/5), 3039/2 (3039/6, 3039/7), 3040/1 (3040/4, 3040/5), 3040/2 (3040/6, 3040/7), 3041/1 (3041/4, 3041/5), 3041/2 (3041/6, 3041/7) obrębie ewidencyjnym Krobia 0014, gm. Kadzidło;

     263/1, 256/1 w obrębie ewidencyjnym Klimki 0013, gm. Kadzidło.

Nieruchomości (z których korzystanie będzie ograniczone) zlokalizowane poza pasem drogowym dla których występuje obowiązek budowy lub przebudowy obiektów, zgodnie
z  art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e–h specustawy:

     3039/1 (po podziale 3039/5), 3039/2 (po podziale 3039/7), 3040/1 (po podziale 3040/5), 3040/2
(po podziale 3040/7), 3041/1 (po podziale 3041/5), 3041/2 (po podziale 3041/7)
w obrębie ewidencyjnym Krobia 0014, gm. Kadzidło;

     263/2 w obrębie ewidencyjnym Klimki 0013, gm. Kadzidło.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 65C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:0016:00), wtorek (8:0017:30), piątek (8:0014:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kadzidło i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kadzidło, w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :20:13, 23-06-2022
Data wygaśnięcia :20:13, 23-07-2022
Wyświetleń :17