Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.13.2022]

Ostrołęka, 29 lipca 2022 r.

BOŚiR.6740.1.13.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.06.2022 r. została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 17/2022 z dnia 29.07.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej: budowę i rozbudowę drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Brzozówka, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem, według katastru nieruchomości)

- 151/1, 157/1, 158/1, 159/3, 322/1, 323 (323/1, 323/2, 323/3) 151/2 (151/3, 151/4), 157/2 (157/8, 157/9) 157/3 (157/4, 157/5), 158/3 (155/11, 158/12), 158/4 (158/15, 158/16), 158/7 (158/17, 158/18), 158/8 (158/21, 158/22), 158/10 (158/19, 158/20), 159/4 (159/10, 159/11), 159/5 (159/6, 159/7), 160 (160/1, 160/2), 179 (179/1, 179/2), 162 (162/1, 162/2, 162/3), 322/2 (322/5, 322/6) w obrębie ewidencyjnym Brzozówka, gm. Kadzidło.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kadzidło oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kadzidło, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:02, 01-08-2022
Data wygaśnięcia :10:02, 31-08-2022
Wyświetleń :15