Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.67401.13.202.1]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.67401.13.202.1]

Ostrołęka, 04 marca 2022 r.

BOŚiR.67401.13.202.1

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26.10.2021 r. została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 3/2022 z dnia 04.03.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej: rozbudowę drogi powiatowej nr 2585W od drogi nr 53 - Wolkowe“ od km 1 + 001,00 do km 2 + 431,00 w obrębie ewidencyjnym Wolkowe, gm. Myszyniec, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

  • 803, 172, 80/5 (80/10, 80/11), 80/9 (80/12, 80/13), 100/2 (100/3, 100/4), 811 (811/1, 811/2), 106/2 (106/3, 106/4), 106/1 (106/5, 106/6), 184 (184/1, 184/2), 171 (171/1, 171/2), 64 (64/1, 64/2), 63 (63/1, 63/2), 804 (804/1, 804/2), 44 (44/1, 44/2), 183 (183/1, 183/2), 810 (810/1, 810/2) w obrębie ewidencyjnym Wolkowe, gm. Myszyniec,

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:41, 09-03-2022
Data wygaśnięcia :11:41, 08-04-2022
Wyświetleń :72