Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.12.2021]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.12.2021]

Ostrołęka, 29 kwietnia 2022 r.

BOŚiR.6740.1.12.2021

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Wójta Gminy Troszyn z dnia 15 października 2021 r., uzupełnionego w dniu 26 listopada 2021 r., została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 10/2022 z dnia 29.04.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, w ramach zadania p.n.: „Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn – Borowce”.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

432, 693/6, 692/2, 721, 738, 125 (125/3, 125/4), 649 (649/1, 649/2), 650 (650/1, 650/2), 651 (651/1, 651/2), 652 (652/1, 652/3, 652/2, 652/4), 653 (653/1, 653/3, 653/2, 653/4), 654 (654/1, 654/2, 654/3), 655 (655/1, 655/2, 655/3), 656/2 (656/5, 656/6), 660/3 (660/9, 660/10), 702 (702/1, 702/2, 702/3), 711 (711/1, 711/2, 711/3), 712/1 (712/3, 712/4), 722 (722/1, 722/2, 722/3), 723 (723/1, 723/2, 723/3), 724 (724/1, 724/2, 724/3), 725 (725/1, 725/2, 725/3), 726 (726/1, 726/2), 727 (727/1, 727/2), 728/10 (728/11, 728/12), 739/1 (739/2, 739/3), 740 (740/1, 740/2) w obrębie ewidencyjnym Troszyn,
gm. Troszyn.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00–16:00, wtorek 8:00–17:30, piątek 8:00–14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :12:03, 29-04-2022
Data wygaśnięcia :12:03, 29-05-2022
Wyświetleń :33