Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.11.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.11.2022]

Ostrołęka, 27 lipca 2022 r.

BOŚiR.6740.1.11.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 176/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm./

zawiadamiam

że na wniosek Pana Leszka Chmielewskiego – pełnomocnika Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 04.05.2022 r. (data wpływu: 06.05.2022 r.), została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 16/2022 z dnia 27.07.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej: rozbudowę drogi powiatowej nr 2585W od km 0+220,00 do km 1+001,00 w miejscowości Wolkowe, gm. Myszyniec, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

- 803, 2 (2/1, 2/2), 3/4 (3/8, 3/9) 3/5 (3/10, 3/11), 3/3 (3/6, 3/7), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6/1 (6/4, 6/5), 6/2 (6/6, 6/7), 6/3 (6/8, 6/9), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9/1 (9/3, 9/4), 9/2 (9/5, 9/6), 10 (10/1, 10/2), 73 (73/1, 73/2), 66/9 (66/12, 66/13) w obrębie ewidencyjnym Wolkowe, gm. Myszyniec.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:56, 29-07-2022
Data wygaśnięcia :10:56, 28-08-2022
Wyświetleń :29