Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.11.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.11.2022]

Ostrołęka, 15 czerwca 2022 r.

BOŚiR.6740.1.11.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

                                                                zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez Pana Leszka Chmielewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2585W od km 0+220,00 do km 1+000,00 w miejscowości Wolkowe, gm. Myszyniec, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

-      803, 2 (2/1, 2/2), 3/4 (3/8, 3/9) 3/5 (3/10, 3/11), 3/3 (3/6, 3/7), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2),
6/1 (6/4, 6/5), 6/2 (6/6, 6/7), 6/3 (6/8, 6/9), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9/1 (9/3, 9/4), 9/2 (9/5, 9/6), 10 (10/1, 10/2), 73 (73/1, 73/2), 66/9 (66/12, 66/13) w obrębie ewidencyjnym Wolkowe,
gm. Myszyniec.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję drogową.

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie równocześnie decyzją zatwierdzającą podziały nieruchomości na potrzeby w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy  ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 (pokój nr 65B) w dniach: poniedziałek, środa, czwartek
– w godzinach od 8:00 do 16:00, wtorek – w godzinach od 8:00 do 17:30, piątek – w godzinach od 8:00 do 14:30, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Myszyniec, w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen.
A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:00, 15-06-2022
Data wygaśnięcia :16:00, 15-07-2022
Wyświetleń :24