Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.10.2022]

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO [BOŚiR.6740.1.10.2022]

Ostrołęka, 01 sierpnia 2022 r.

BOŚiR.6740.1.10.2022

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 176/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm./

zawiadamiam

że na wniosek Wójta Gminy Baranowo z dnia 04.05.2022 r. (data wpływu: 05.05.2022 r.), została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 18/2022 z dnia 01.08.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka od km 0 + 000,00 do km 0 + 860,97 w miejscowości Jastrząbka oraz Zimna Woda i Olkowa Kępa, gm. Baranowo, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

- 353 (353/1, 353/2), 354 (354/1, 354/2), 355 (355/1, 355/2), 356 (356/1, 356/2), 357 (357/1, 357/2), 358 (358/1, 358/2), 359 (359/1, 359/2), 360/3 (360/5, 360/6), 361/1 (361/5, 361/6, 361/7), 361/3 (361/8, 361/9), 362 (362/1, 362/2), 363 (363/1, 363/2), 364 (364/1, 364/2), 2092/3441 (2092/3442, 2092/3443, 2092/3444, 2092/3445), 2128/320 w obrębie ewidencyjnym Jastrząbka, gm. Baranowo,

- 2004/1 (2004/3, 2004/4), 2001/1 (2001/3, 2001/4, 2001/5, 2001/6) w obrębie ewidencyjnym Zimna Woda i Olkowa Kępa, gm. Baranowo.

W nawiasie powyżej podano numery działek projektowanego podziału, natomiast pogrubioną czcionką numer działki przeznaczonej pod inwestycję.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:30, piątek 8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, oraz na tablicy ogłoszeń i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranowo, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:05, 02-08-2022
Data wygaśnięcia :14:05, 01-09-2022
Wyświetleń :25