Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

Ostrołęka, 09 lutego 2021 r.

GBN.6740.1.20.2020

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.; dalej: Kpa)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.12.2020 r., Zarządu Powiatu w Ostrołęce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Karola Szymańskiego, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo – Tomasze - Rzekuń od km 8+300,00 do 15+100,00 z mostem w miejscowości Bobin, w obrębie ewidencyjnym Bobin, Jarnuty, Tomasze gm. Czerwin oraz w obrębie ewidencyjnym Zapieczne gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Teren inwestycji obejmuje działki numer:

(oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości)

- 24/1, 108/109, 109, 133/2, 134, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2, 152/4, 158/146, 165, 168/133, 168/134, 179, 83/2, 84/5, 85/4, 96/1, 97/1, 85/1, 44, 162/2, 84/6, 72/6, 107/10, 110, 131, 135/2, 147, 150/6 w obrębie ewidencyjnym Bobin, gm. Czerwin,

- 451/3, 576/1, 544/1, 542/1, 543/2, 478/1, 521/1, 455/1, 614/1, 450/1, 451/5, 473, 494/1, 494/2, 424/2, 481/1, 400/1, 374/1, 490/1, 424/1, 482/1, 539/1, 543/1, 523/1, 540/1, 525/1, 524/1, 522/1, 452/1, 455/2, 507/1, 454/1, 475/1, 477/1, 479/1, 496, 497/1, 234/1, 538/1, 531/1, 492/1, 493/1, 501/1, 491/1, 628/1, 375/1, 530/1, 528/1, 529/1, 541/1, 471/1, 442, 472, 496, 627, 424/5, 450/2, 451/7, 454/2, 455/3, 471/2, 474, 491/2, 492/2, 493/2, 494/3, 497/2, 501/2, 507/2, 528/2, 529/2, 530/2, 531/2, 538/2, 539/2, 540/2, 541/2, 542/2, 576/19, 576/20, 576/21, 576/23, 576/24, 576/3, 614/2, 628/2, 655/2, 515/2, 452/2, 451/8, 234/2, 480, 655/1 w obrębie ewidencyjnym Jarnuty, gm. Czerwin,

- 256, 64, 109, 181, 127/2, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 133, 134, 171/2, 176/2, 178/2, 179/2, 182, 63/2, 80/2, 177, 180/2, 135/2, 57 w obrębie ewidencyjnym Tomasze, gm. Czerwin,

- 36/1, 32/2, 191/4 w obrębie ewidencyjnym Zapieczne, gm. Troszyn.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 103G od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00-16:00), wtorek (8:00-17:30), piątek (8:00-14:30), w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w sposób określony powyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwin i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czerwin, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Troszyn i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn w prasie lokalnej - na stronie internetowej: www.eOstroleka.pl oraz zamieszczone w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:16, 09-02-2021
Data wygaśnięcia :13:16, 11-03-2021
Wyświetleń :56