Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

Ostrołęka, 24 listopada 2020 r.

GBN.6740.1.12.2020

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
/tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1363/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 15.09.2020 r. Wójta Gminy Goworowo reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marka Piaścińskiego (adres w aktach sprawy) została wydana decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 13/2020 z dnia 24.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „Budowę drogi gminnej w km 0+000,00 do 0+243,90 w miejscowości Jurgi”, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdziła podział nieruchomości oraz projekt budowlany.

Planowana inwestycja obejmuje działki nr:

- 738, 639/201 (639/203, 639/202, 639/204) w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm. Goworowo,

- 326 w obrębie ewidencyjnym Jurgi, gm. Goworowo,

- w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano numery działek przeznaczone pod inwestycję.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Geodezji, Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ulicy gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój nr 65C od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek (8:00-16:00), wtorek (8:00-17:30), piątek (8:00-14:30).

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni
od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego: www.powiatostrolecki.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15,
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Goworowo i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goworowo, a także w prasie lokalnej – na stronie internetowej: www.eostroleka.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:22, 30-11-2020
Data wygaśnięcia :10:22, 30-12-2020
Wyświetleń :54