Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  [GN.683.3.142.2021]

OBWIESZCZENIE  [GN.683.3.142.2021]

Ostrołęka, dnia 16 stycznia 2023 roku

GN.683.3.142.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  2000, ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że  Starosta Ostrołęcki w dniu 16-01-2023 r. wydał decyzję GN.683.3.142.2021 w sprawie  ustalenia odszkodowania za działkę nr 914/5 o pow. 0,0008 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Wach gm. Kadzidło, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Kadzidło, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 18/2021 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z dnia 25-11-2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.9.2021 obejmująca: „Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Wach, kol. Zagościniec, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie” - stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.  Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :22:43, 17-01-2023
Data wygaśnięcia :22:43, 16-02-2023
Wyświetleń :32