Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  [GN.683.2.510.2021]

OBWIESZCZENIE  [GN.683.2.510.2021]

Ostrołęka, dnia 27 listopada 2023 roku

GN.683.2.510.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.  775 ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że  Starosta Ostrołęcki  w dniu 27-11-2023 r. wydał decyzję  znak GN.683.2.510.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 488/1 o pow. 0,0021 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Pełty, gm. Myszyniec, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Ostrołęckiego z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 12/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06-08-2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.5.2021 obejmująca: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2505W Myszyniec – Pełty – granica województwa od ok. km 1+518,00 do ok. km 8+000,00 z budową oświetlenia ulicznego w obrębie ewidencyjnym Myszyniec, Myszyniec Stary, Pełty gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,  woj. mazowieckie  - stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:42, 27-11-2023
Data wygaśnięcia :14:42, 27-12-2023
Wyświetleń :75