Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  [GN.683.2.430.2021]

OBWIESZCZENIE  [GN.683.2.430.2021]

Ostrołęka, dnia 24 sierpnia 2022 roku

GN.683.2.430.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.  735 ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że  Starosta Ostrołęcki w dniu 24-08-2022 r. wydał decyzję GN.683.2.430.2021 w sprawie  ustalenia odszkodowania za działki o nieuregulowanym stanie prawnym, nr 501/1 o pow. 0,0468 ha, nr 514/1 o pow. 0,0119 ha, położone w obrębie Zalas gm. Łyse, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 13/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20-08-2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.4.2021  obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie - Zalas w km 12+275,00 do 17+628,50 w obrębie ewidencyjnym Dudy Puszczańskie, Zalas gm. Łyse, pow. ostrołęcki” - stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:16, 25-08-2022
Data wygaśnięcia :09:16, 24-09-2022
Wyświetleń :40