Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE  [GN.683.2.21.2023]

OBWIESZCZENIE  [GN.683.2.21.2023]

Ostrołęka, dnia 12 lutego 2024 roku

GN.683.2.21.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.  775 ze zm.)  z a w i a d a m i a m, że  Starosta Ostrołęcki  w dniu 12-02-2024 r. wydał decyzję  znak GN.683.2.21.2023 w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr 388/1 o pow.  0,0032 ha, nr 390/1 o pow. 0,1331 ha, nr 394/1 o pow.  0,0680 ha, położone w obrębie Brzeźno Wieś  gm. Goworowo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 4/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17-02-2023 r. znak: BOŚiR.6740.1.26.2022 obejmująca: „Budowę drogi powiatowej Brzeźno-Pokrzywnica wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Orz oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej” w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica, Brzeźno Wieś i PGR Brzeźno, gm. Goworowo, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie ”  stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :14:27, 13-02-2024
Data wygaśnięcia :14:27, 14-03-2024
Wyświetleń :44