Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.683.3.58.2022]

OBWIESZCZENIE [GN.683.3.58.2022]

Ostrołęka, dnia 03 kwietnia 2024 roku

GN.683.3.58.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki  w dniu 03-04-2024 r. wydał decyzję znak GN.683.3.58.2022 w sprawie ustalenia odszkodowania
za działkę nr 350/1 o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Czerwińskie gm. Baranowo, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Baranowo, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 14/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21-07-2022 r. znak: BOŚiR.6740.1.6.2022 obejmująca: „rozbudowę drogi gminnej nr 250118W Czerwińskiej- Czarnotrzew od km. 0+694,42 do km 2+885,85” gmina Baranowo, woj. mazowieckie, sprostowana postanowieniem z dnia 09-02-2023 r. znak: BOŚiR.6740.1.6.2022, utrzymana w mocy ostateczną decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 02-02-2023 r. Nr 17/SPEC/2023, znak: WI-I.7821.40.1.2022.LK - stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:09, 05-04-2024
Data wygaśnięcia :10:09, 05-05-2024
Wyświetleń :67