Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.683.3.16.2022]

OBWIESZCZENIE [GN.683.3.16.2022]

Ostrołęka, dnia 28 marca 2024 roku

GN.683.3.16.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki w dniu 11-10-2023 r. wydał decyzję znak GN.683.3.16.2022 w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 723/1 o pow. 0,0873 ha, położoną w obrębie Troszyn gm. Troszyn, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Troszyn, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 10/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29-04-2022 r. znak: BOŚiR.6740.1.12.2021 obejmująca: „budowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie” - stała się ostateczna
.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:19, 29-03-2024
Data wygaśnięcia :11:19, 28-04-2024
Wyświetleń :43