Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.72.2022]

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.72.2022]

Ostrołęka, dnia 06 marca 2024 roku

GN.683.2.72.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki w dniu 06-03-2024 r. wydał decyzję znak GN.683.2.72.2022 w sprawie ustalenia odszkodowania
za działki nr 40/1, 140/1 o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Czarnia gm. Czarnia, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 5/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14-03-2022 r. znak: BOŚiR.6740.1.14.2021 obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2509W od km 6+297,50 do km -0+044,25, nr 2510W od km 4+892,00 do km 4+599,95 oraz nr 2586W od km -0,048,70 do km 3+063,51 wraz z niezbędną infrastrukturą” gmina Czarnia, powiat ostrołęcki, sprostowana postanowieniem z dnia 23-05-2022 r. i zmieniona ostateczną decyzją z dnia 21-03-2023 r. znak: BOŚiR.6740.1.14.2021- stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :15:10, 18-03-2024
Data wygaśnięcia :15:10, 17-04-2024
Wyświetleń :78