Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.591.2021]

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.591.2021]

Ostrołęka, dnia 19 lutego 2024 roku

GN.683.2.591.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki w dniu 19-02-2024 r. wydał decyzję znak GN.683.2.591.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania
za działki
nr 76 i nr 497 o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Pełty, gm. Myszyniec, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrołęckiego z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 12/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06-08-2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.5.2021 obejmująca: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2505W Myszyniec – Pełty – granica województwa od ok. km 1+518,00 do ok. km 8+000,00 z budową oświetlenia ulicznego w obrębie ewidencyjnym Myszyniec, Myszyniec Stary, Pełty gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie - stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:48, 22-02-2024
Data wygaśnięcia :13:48, 23-03-2024
Wyświetleń :45