Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.444.2021]

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.444.2021]

Ostrołęka, dnia 24 stycznia 2024 roku

GN.683.2.444.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki w dniu 24-01-2024 r. wydał decyzję znak GN.683.2.444.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr 43/1 o pow. 0,0412 ha, nr 54/1 o pow. 0,0195 ha, nr 473/1 o pow. 0,0071 ha, położone w obrębie Pełty gm. Myszyniec, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 12/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06-08-2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.5.2021 obejmująca: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2505W Myszyniec – Pełty – granica województwa od ok. km 1+518,00 do ok. km 8+000,00 z budową oświetlenia ulicznego w obrębie ewidencyjnym Myszyniec, Myszyniec Stary, Pełty gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie - stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :11:08, 25-01-2024
Data wygaśnięcia :11:08, 24-02-2024
Wyświetleń :39