Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.285.2021]

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.285.2021]

Ostrołęka, dnia 10 sierpnia 2022 roku

GN.683.2.285.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki w dniu 10-08-2022 r. wydał decyzję GN.683.2.285.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za działki o nieuregulowanym stanie prawnym, nr 11/1 o pow. 0,0020 ha i nr 59/1 o pow. 0,0009 ha, położone w obrębie Kuczyńskie gm. Kadzidło, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 11/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 02-07-2021 r. znak: BOŚiR.6740.1.2.2021 obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba od km 0+500,00 do km 8+902 z rozbiórką i budową mostu w km 2+295,86 przez rzekę Piasecznia, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki” - stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:00, 10-08-2022
Data wygaśnięcia :10:00, 09-09-2022
Wyświetleń :59