Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.275.2022]

OBWIESZCZENIE [GN.683.2.275.2022]

Ostrołęka, dnia 28 lutego 2023 roku

GN.683.2.275.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że Starosta Ostrołęcki w dniu 28-02-2023 r. wydał decyzję znak GN.683.2.275.2022 w sprawie umorzenia w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym, nr 189/3 o pow. 0,0503 ha, położoną w obrębie Golanka gm. Kadzidło która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Ostrołęckiego, z dniem w którym decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr 21/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27.09.2022 r. znak: BOŚiR.6740.1.18.2022 obejmująca: „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2523W Golanka – Grale-Nasiadki od km 1+805,00 do km 2 +765,00 w miejscowości Grale oraz Golanka, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie’’- stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:57, 28-02-2023
Data wygaśnięcia :13:57, 30-03-2023
Wyświetleń :42