Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.); § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. Nr 2014 poz. 1490)

Starosta Ostrołęcki  Plac gen. J. Bema 5; 07-410 Ostrołęka

ogłasza  II przetarg ustny  na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości nr 412/2    o pow. 0,6882 ha, położonej w Szczawinie gm. Goworowo, powiat ostrołęcki (OS1O/00059877/7).

 1. Forma sprzedaży: na własność.
 2. Przedmiot sprzedaży: działka zabudowana budynkiem spichlerza z przybudówką i stodoły o konstrukcji murowanej. Budynki wykazują wysoki stopień zużycia. W obecnym stanie nie nadają się do użytkowania. Zużycie określone zostało na 85%. Stan techniczny budynków kwalifikuje je do rozbiórki. Z uwagi na wartość zabytkową, w szczególności spichlerza, jego remont wymagał będzie nakładów finansowych. Teren działki pozostaje zadrzewiony i zakrzaczony. Działka nie jest ogrodzona. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Kształt działki zbliżony do trapezu.
 3. Działka położona jest na terenie, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Goworowo nie posiada również uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sprzedaż nieruchomości podlega, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych).
 6. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 24-05-2019 r.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 26-08-2019 r. o godzinie 11ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103k.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Nr rachunku: 62 89230008 0124 7002 2012 0024, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce najpóźniej w dniu 22-08-2019 r.
 2. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.
 3. Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i podlega ona zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 4. Termin objęcia nieruchomości w posiadanie ustala się na dzień podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.
 5. Starosta Ostrołęcki zastrzega, że przysługuje mu prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie  z ważnych powodów.
 6. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna + opłaty sądowe) w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty na które przepisy ustawy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego rejestru Sądowego – aktualny odpis z KRS,
 • cudzoziemcy – promesę wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • cudzoziemcy – osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
 • pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone  w formie aktu notarialnego,
 • osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,
 1. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103i w godzinach od 9°° do 14°°, 29 764 32 41 wew. 204.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez:  

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce,
 2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Goworowie
 3. ogłoszenie w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
 4. ogłoszenie na stronie eostroleka.pl i www.infopublikator.pl.

Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:27, 24-07-2019
Data wygaśnięcia :13:27, 23-08-2019
Wyświetleń :40