Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:   KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Zakres obowiązków m. in.:

 • Realizacja zleceń w zakresie wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Czerwin.
 • Bieżąca obsługa zestawu asenizacyjnego (ciągnik + beczka asenizacyjna).
 • Dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego sprzętu.
 • Wykonywanie drobnych napraw.
 • Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń.
 • Inne zlecone prace przez Kierownika jednostki w zakresie działalności Zakładu ZGK Czerwin np. drobne prace ziemne, drogowe, konserwacja zieleni publicznej, montaż oznakowania drogowego itp.

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B. i T
 • Sumienność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie.
 • Gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych – przy usuwaniu awarii Wod-Kan.
 • Status osoby bezrobotnej (aktualna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy).
 • Mile widziana gotowość do podjęcia pracy od ,,zaraz’’
 • Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu zawodu

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
 • Możliwość realizacji nadgodzin przy nadprogramowych zleceniach
 • Stabilną płacę z możliwością powiększenia o dodatki funkcyjne i premie uznaniowe
 • Praca w systemie jednozmianowym

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
 • Klauzula informacyjna:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
tj. Urząd Gminy w Czerwin reprezentowany przez Wójta Gminy, Plac Tysiąclecia 1,
07-407 Czerwin, w celu rekrutacji.

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winne być opatrzone własnoręcznym podpisem oferenta, natomiast kserokopie dokumentów opatrzone przez niego klauzulą za zgodność z oryginałem.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  29 761 45 80

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czerwinie ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 15:00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2021 r. do godziny 12:00.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

Kierownik Zakładu ZGK w Czerwinie

Agnieszka Głosek

Dane kontaktowe :
Telefon :
29 XXX XX XX pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :01:22, 20-08-2021
Data wygaśnięcia :10:09, 19-09-2021
Wyświetleń :65