Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO

WÓJT GMINY GOWOROWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY GOWOROWO

07-440 Goworowo, ul.  Ostrołęcka 21

Nazwa stanowiska: ds. obsługi finansowej zakładu budżetowego i jednostki budżetowej

O zatrudnienie na powyższe stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania

1. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie,

   2) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

   3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   4) wykształcenie wyższe magisterskie- dyplom ukończenia wyższych studiów, potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, preferowane kierunki - ekonomia, rachunkowość,

   5) posiadanie co najmniej 1 rok stażu pracy w księgowości,

   6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   7) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

   1) znajomość regulacji prawnych w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, Prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacja podatkowa , przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i  stosowania  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego w dalszej części „RODO”,

   2) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

   3) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

   4) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

   5) kreatywność i obowiązkowość przy realizacji zadań,

   6) dyspozycyjność, odporność na stres.

   7) praktyczna znajomość programów księgowych,

   8) znajomość zasad systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) prowadzenie rachunkowości zakładu budżetowego i jednostki budżetowej,

   2) przygotowywanie dokumentacji w zakresie podatku VAT ,

  3) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

   4) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym,

   5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

   6) dokonywanie wstępnej kontroli:

  - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

  - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

   7) analizowanie wykorzystania środków finansowych znajdujących sie w budżetach jednostek obsługiwanych,

   8) realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji rozrachunków oraz innych aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych,

   9) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów finansowo -księgowych jednostek obsługiwanych,

  10) kontrolowanie terminowości załatwianych spraw z zakresu działania księgowości,

   11) współpraca w opracowaniu budżetów jednostek obsługiwanych,

   12) zapewnienie przed dokonaniem zawarcia umowy, iż w planie finansowym wydatków jednostek obsługiwanych są zabezpieczone środki finansowe na realizację danej umowy,

   13) obsługa księgowa funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych oraz wyodrębnionych rachunków dochodów,

   14) rozliczanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez obsługiwane jednostki,

   15) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,

   16) przedkładanie informacji o realizacji budżetów jednostek obsługiwanych,

   17) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.

4. Warunki pracy na stanowisku:

   1) praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo w wymiarze czasu pracy 1 etat (40 - godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy),

  2) umowa na czas określony – 1 rok, z zastrzeżeniem pkt 3,

   3) w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy a dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych umowę o pracę zawiera się na czas określony do 6 miesięcy,  

   4) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

   5) obsługa sprzętu biurowego (drukarka, kopiarka, niszczarka, skaner),

   6) wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminem pracy pracodawcy.

5. Informacje dodatkowe:

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

   1) CV (bez zdjęcia),

   2) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   3) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

   4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   5) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, o gotowości podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 stycznia 2024 r., oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na w/w stanowisku,

   7) klauzula informacyjna, stanowiąca załącznik do ogłoszenia i oświadczenie o treści:

     "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Urząd Gminy Goworowo reprezentowany przez Wójta Gminy, ul. Ostrołęckiej 21, 07-440 Goworowo w celu rekrutacji. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem (- am) się  z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania."

   8) w przypadku, gdy kandydat jest niepełnosprawny - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzona przez kandydata za zgodność z orzynałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją "Nabór na stanowisko: ds. obsługi finansowej zakładu budżetowego i jednostki budżetowej ” osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, pokój 23  w godz. pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2023 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Goworowo. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje:

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani pisemnie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goworowo  oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru jest zobowiązany do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, opatrzonej datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem.

Wójt Gminy Goworowo zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

Dane kontaktowe :
Telefon :
297XXXXXX pokaż
E-mail :
goworowo@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :09:06, 16-11-2023
Data wygaśnięcia :09:06, 16-12-2023
Wyświetleń :133