Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

NABÓR NA STANOWISKO PRACY: KONSERWATOR OCZYSZCZALNI I SIECI WOD-KAN

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:  

KONSERWATOR OCZYSZCZALNI I SIECI WOD-KAN

Zakres obowiązków m. in.:

 • Budowa, eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod-kan
 • Montaż i wymiana wodomierzy
 • Udział w odbiorach nowych sieci, rozruchu nowych urządzeń i obiektów
 • Obsługa obiektów: Stacji Uzdatniania Wody, ujęć, przepompowni
 • Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń
 • Inne zlecone prace przez kierownika jednostki w zakresie działalności Zakładu
  np. drobne prace ziemne, drogowe, konserwacja zieleni publicznej, montaż oznakowania drogowego itp.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub techniczne preferowane w kierunku monter instalacji i urządzeń Wod-Kan, hydraulik
 • Prawo jazdy kat. B. i T
 • Sumienność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie.
 • Gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych – przy usuwaniu awarii Wod-Kan.
 • Status osoby bezrobotnej (aktualna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy).
 • Mile widziana gotowość do podjęcia pracy od 1 września 2021 r.
 • Mile widziany kurs obsługi koparko-ładowarki
 • Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu zawodu
 • Mile widziane uprawnienia elektryczne do 1kV.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Stabilną płacę z możliwością powiększenia o dodatki funkcyjne i premie uznaniowe
 • Praca w systemie jednozmianowym

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
 • Klauzula informacyjna:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
tj. Urząd Gminy w Czerwin reprezentowany przez Wójta Gminy, Plac Tysiąclecia 1,
07-407 Czerwin, w celu rekrutacji.

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może by ć cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winne być opatrzone własnoręcznym podpisem oferenta, natomiast kserokopie dokumentów opatrzone przez niego klauzulą za zgodność z oryginałem.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  29 761 45 80

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czerwinie ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 15:00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2021 r. do godziny 12:00.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

Kierownik Zakładu ZGK w Czerwinie

Agnieszka Głosek

Dane kontaktowe :
Telefon :
29 XXX XX XX pokaż
E-mail :
agnieszka.glose pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :01:20, 20-08-2021
Data wygaśnięcia :10:08, 19-09-2021
Wyświetleń :77