Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Praca » Dam

MOSiR w Ostrołęce - konserwator urządzeń sportowych

MOSiR w Ostrołęce - konserwator urządzeń sportowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce poszukuje chętnych do pracy na stanowisku w oparciu o umowę o pracę:

- konserwator urządzeń sportowych (prace na obiektach administrowanych przez MOSiR na terenie Miasta Ostrołęki m.in. prace konserwatorskie i naprawcze, dbanie o należyty stan techniczny maszyn i urządzeń, przygotowywanie obiektów do przeprowadzania wydarzeń sportowych i kulturalnych)

Ofertę kierujemy do osób z zasadniczym bądź średnim wykształceniem, które posiadają status osoby bezrobotnej poszukującej pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.

Chętnych prosimy o składanie podań wraz CV w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hallera 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r. Początek zatrudnienia w terminie 10 czerwca 2024 r.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 - 410 Ostrołęka, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Ryszard Moskalik. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się: 1) wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mosir.ostroleka.pl; osobiście w siedzibie administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres wskazany w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku gdy przygotowywana będzie dla Pani/Pana umowa z przyszłym pracodawcą.
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnego z przepisami prawa tj.:
a) z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
b) z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o Pracownikach samorządowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które świadczą dla administratora usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, doradztwa informatycznego;
2) organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3) użytkownicy biuletynu informacji publicznej, w którym publikuje się informacje o osobie, która została wybrana w procesie rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym Administrator, na podstawie przepisów prawa ma obowiązek je udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz po jej zakończeniu nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
• cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych
• dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07-410 Ostrołęka lub na adres e-mail: sekretariat@mosir.ostroleka.pl.
W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych z katalogu wymienionego w art. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy jest niezbędne w celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

Dane kontaktowe :
Telefon :
297XXXXXX pokaż
E-mail :
sekretariat@ pokaż
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:33, 20-05-2024
Data wygaśnięcia :10:33, 19-06-2024
Wyświetleń :279