Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

DECYZJA [GN.6820.7.2023]

DECYZJA [GN.6820.7.2023]

Ostrołęka, dnia 17 listopada 2023 r.

GN.6820.7.2023

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 1 ust. 1, 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Starosta Ostrołęcki

ustala, że działka nr 704 o pow. 0,1100 ha położona w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, stanowi mienie gromadzkie.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Czerwin wnioskiem z dnia 09-05-2023 r. (data wpływu do urzędu 11-05-2023 r.) wystąpił do Starosty Ostrołęckiego o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 704 położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.

Starosta Ostrołęcki zawiadomieniem z dnia 12-05-2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 704 o pow. 0,1100 ha położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podane zostało do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, to Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r. dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy .

Zgodnie z art. 1 ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oprócz wspólnot gruntowych podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodnej, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 05.07.1963 r.) zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.

Wydając decyzję w przedmiotowej sprawie organ oparł się na dokumentach zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego, przede wszystkim na archiwalnych zapisach w rejestrze ewidencji gruntów i budynków oraz wyjaśnieniach złożonych przez mieszkańców wsi Rzekuń oraz Urząd Gminy.

Aktualnie działka nr 704 o pow. 0,1100 ha wpisana jest w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G283, właściciel nieustalony, władający wspólnota wsi Rzekuń.

W najstarszym rejestrze ewidencji gruntów założonym w 1975 r. działka nr 704 (stary nr 453) została wpisana w jedn. rej. G301, właściciel nieustalony, władający – wspólnota wsi Rzekuń. W protokole z ustalenia stanu władania z 1968r. działka nr 704 została wpisana pod poz. 221 jako: grunty ogólne wsi Rzekuń. Na szkicu polowym nr 65 działka nr 704 wpisana została jako „wspólnota wiejska”.

Na rozprawie administracyjnej w dniu 11-10-2023r. mieszkańcy wsi Rzekuń wyjaśnili, że działka nr 704 służyła mieszkańcom już przed II wojną jako miejsce do kopania gliny. Po wojnie działka ta stanowiła dojazd dla mieszkańców do ich posesji. Przed wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem 05-07-1963 r. działka była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi Jarnuty jako nieruchomość publiczna, ogólnodostępna.

Nieruchomość oznaczona obecnie w ewidencji gruntów jako działka nr 704 nie spełnia żadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej. Brak jest informacji o prowadzeniu dla tej nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru dokumentów. W dniu 5 lipca 1963 r. działka ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Ostrołęcki uznał, że działka nr 704 spełnia wymogi ustawowe do uznania jej za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem działka ta była faktycznie wykorzystywana jako grunt użyteczności publicznej. Do chwili obecnej działka nr 704 stanowi dojazd do posesji dla mieszkańców wsi Rzekuń.

Analiza zebranego materiału nie budzi wątpliwości, że działka nr 704 o pow. 0,1100 ha, położona w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29-06-1963 r., miała zawsze charakter publiczny, ogólnodostępny, służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale wszystkim jej użytkownikom. Przedmiotowa nieruchomość stanowiła więc grunt użyteczności publicznej i społecznej, co świadczy o możliwości uznania jej za grunt Skarbu Państwa tzw. mienie gromadzkie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzję podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Rzekuń, oraz ogłasza wywieszając w Urzędzie Gminy w Rzekuniu i Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz w prasie lokalnej. Po tym terminie decyzję uważa się za doręczoną wszystkim zainteresowanym.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Rzekuń

  2. Sołtys wsi Rzekuń gm. Rzekuń

  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :13:38, 20-11-2023
Data wygaśnięcia :13:38, 20-12-2023
Wyświetleń :31