Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

DECYZJA [GN.6820.16.2023]

DECYZJA [GN.6820.16.2023]

Ostrołęka, dnia 16 stycznia 2024 r.

GN.6820.16.2023

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 1 ust. 1, 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

Starosta Ostrołęcki

ustala, że działki nr 388 o pow. 0,34 ha i nr 1312 o pow. 0,01 ha, położone w obrębie Borawe gm. Rzekuń stanowią mienie gromadzkie.

U z a s a d n i e n i e

Starosta Ostrołęcki zawiadomieniem z dnia 10-10-2023r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 388 o pow. 0,34 ha i nr 1312 o pow. 0,01 ha, położonych w obrębie Borawe gm. Rzekuń. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podane zostało do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 8b ustawy. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 140), to Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963r., dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 tzn. poświadcza się jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy .

Zgodnie z art. 1 ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oprócz wspólnot gruntowych podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodnej, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 05.07.1963 r.) zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.

Wydając decyzję w przedmiotowej sprawie organ oparł się na dokumentach zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego, przede wszystkim na archiwalnych zapisach w rejestrze ewidencji gruntów i budynków oraz wyjaśnieniach złożonych przez sołtysa wsi Borawe oraz pracownika Urząd Gminy w Rzekuniu.

Aktualnie działki nr 388 o pow. 0,34 ha i nr 1312 o pow. 0,01 ha, wpisane są w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G279, właściciel nieustalony, władający – wspólnota wsi Borawe.

Na rozprawie administracyjnej w dniu 14-12-2023r. sołtys wsi Borawe wyjaśnił, że działki nr 388 i 1312 powstały z podziału działki nr 1548. Działka ta już przed założeniem ewidencji gruntów była użytkowana przez sołtysów wsi, którzy w danym czasie pełnili swoją funkcję. Z działki tej korzystali ponadto mieszkańcy wsi poprzez wypas bydła. W latach 70-tych XX w. podczas uwłaszczeń działka została podzielona. W wyniku podziału wydzielono działkę nr 1548/2 (obecnie nr 388), oraz działkę nr 1548/3 (obecnie nr 1312). W latach 80-tych XX w. mieszkańcy wsi uporządkowali działkę nr 388, wyrównali teren i urządzili boisko do gry w piłkę, z którego korzystają do chwili obecnej. Działka nr 1312 od wielu lat stanowi dojazd do działki OSP w Borawym, natomiast wcześniej stanowiła dojazd do zlewni mleka, która w latach 70-tych i 80-tych XX w. znajdowała się na działce sąsiedniej nr 1312/2 (obecnie własność OSP w Borawym).

Przed wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem 05-07-1963 r. działki były użytkowane jako nieruchomość publiczna, ogólnodostępna. Służyły mieszkańcom wsi Borawe oraz mieszkańcom wsi jako tzw. „sołtysówka”.

Nieruchomość oznaczona obecnie w ewidencji gruntów jako działki nr 388 i 1312 nie spełnia żadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej. Brak jest informacji o prowadzeniu dla tej nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru dokumentów. W dniu 5 lipca 1963 r. działki te stanowiły mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Analiza zebranego materiału nie budzi wątpliwości, że działki nr 388 i nr 1312 położone w obrębie Borawe gm. Rzekuń, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29-06-1963 r., były faktycznie wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej i miały zawsze charakter społeczny, jako tzw. „sołtysówki” (mienie gromady). Działki nr 388 i nr 1312 spełniają wymogi ustawowe do uznania za mienie gromadzkie.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25-01-1958 r. o radach narodowych (Dz.U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139), dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym, które stanowiło przedmiot własności państwowej w rozumieniu art. 177 kodeksu cywilnego. Z dniem wejścia w życie stawy o samorządzie terytorialnym stracił moc m.in. art. 98 ustawy o radach narodowych, a mienie gminne w rozumieniu tego przepisu stało się z mocy prawa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10-05-1990 r. Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191) mieniem gminy, na obszarze której było położone. Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy wojewoda wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania – w zakresie unormowanym ustawą. Organem właściwym do potwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości jest Wojewoda Mazowiecki.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzję podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Borawe, oraz ogłasza wywieszając w Urzędzie Gminy w Rzekuniu i Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz w prasie lokalnej. Po tym terminie decyzję uważa się za doręczoną wszystkim zainteresowanym.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Rzekuń

  2. Sołtys wsi Borawe gm. Rzekuń

  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:49, 17-01-2024
Data wygaśnięcia :10:49, 16-02-2024
Wyświetleń :45