Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

DECYZJA [GN.6820.12.2023]

DECYZJA [GN.6820.12.2023]

             Ostrołęka, dnia 07 grudnia 2023 r.

GN.6820.12.2023

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)                           

Starosta   Ostrołęcki

ustala, że działka nr 419 o pow. 0,3370 ha położona w obrębie Zaorze gm. Goworowo, stanowi własność Skarbu Państwa (mienie gromadzkie).

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Goworowo wnioskiem z dnia 13-09-2023 r. (data wpływu do urzędu 15-09-2023r.) wystąpił do Starosty Ostrołęckiego o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 419 położonej w obrębie Zaorze gm. Goworowo.

Starosta Ostrołęcki zawiadomieniem z dnia 18-09-2023r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 419 o pow. 0,3370 ha położonej w obrębie Zaorze gm. Goworowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podane zostało do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, to Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r. dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy .

Zgodnie z art. 1 ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oprócz wspólnot gruntowych podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych  w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 05.07.1963 r.) zostały prawnie lub faktycznie  przekazane na cele publiczne lub społeczne.

Wydając decyzję w przedmiotowej sprawie organ oparł się na dokumentach zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego, przede wszystkim na archiwalnych zapisach w rejestrze ewidencji gruntów i budynków oraz wyjaśnieniach złożonych przez mieszkańców wsi Zaorze.

Aktualnie działka nr 419 o pow. 0,3370 ha wpisana jest w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G49, właściciel nieustalony, władający - wspólnota wsi Zaorze.

W najstarszym rejestrze ewidencji gruntów założonym w 1968 r. działka nr 419 została wpisana w jedn. rej. G51, właściciel nieustalony, władający – wspólnota wiejska. W protokole z ustalenia stanu władania z 1966r. działka nr 419 została wpisana pod poz. 51 jako: wspólnota wiejska. Na szkicu polowym nr 13 działka nr 704 wpisana została jako „ogólne”.

Na rozprawie administracyjnej w dniu 08-11-2023r. mieszkańcy wsi Zaorze wyjaśnili, że działka nr 419 służyła mieszkańcom już przed II wojną jako pastwisko. Po wojnie działka również była użytkowana jako pastwisko. Obecnie działka jest częściowo zalesiona drzewostanem z samosiewu naturalnego oraz częściowo stanowi nieużytek. Przed wejściem w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem 05-07-1963 r. działka była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi Jarnuty jako nieruchomość publiczna, ogólnodostępna.

Nieruchomość oznaczona obecnie w ewidencji gruntów jako działka nr 419 nie spełnia żadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej. Brak jest informacji o prowadzeniu dla tej nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru dokumentów. W dniu 5 lipca 1963 r. działka ta stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Starosta Ostrołęcki uznał, że działka nr 419 spełnia wymogi ustawowe do uznania jej za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem działka ta była faktycznie wykorzystywana jako grunt użyteczności publicznej.

Analiza zebranego materiału nie budzi wątpliwości, że działka nr 419 o pow. 0,3370 ha, położona w obrębie Zaorze gm. Goworowo, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29-06-1963r. miała zawsze charakter publiczny, ogólnodostępny, służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale wszystkim jej użytkownikom. Przedmiotowa nieruchomość stanowiła więc grunt użyteczności publicznej i społecznej, co świadczy o możliwości uznania jej za grunt Skarbu Państwa tzw. mienie gromadzkie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzję podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Zaorze oraz ogłasza wywieszając w Urzędzie Gminy Goworowo i Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goworowo i Powiatu Ostrołęckiego                          oraz w prasie lokalnej. Po tym terminie decyzję uważa się za doręczoną wszystkim zainteresowanym.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo
  2. Sołtys wsi Zaorze  gm. Goworowo
  3. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :23:34, 08-12-2023
Data wygaśnięcia :23:34, 07-01-2024
Wyświetleń :46