Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

DECYZJA [GBN.6820.8.2021]

DECYZJA [GBN.6820.8.2021]

GN.6820.8.2021

(GBN.6820.8.2021)                                                                                      Ostrołęka, dnia 16 sierpnia 2021 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19-04-2021 r. (data wpływu do urzędu 22-04-2021 r.)

Starosta Ostrołęcki stwierdza, że:

nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym Daniszewo gm. Rzekuń, oznaczona jako działka nr 171 o pow. 0,0311 ha stanowi mienie gromadzkie.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Rzekuń wystąpił do Starosty Ostrołęckiego o uznanie, że działka nr 171/2 o pow. 0,03 ha położona we wsi Daniszewo gm. Rzekuń stanowi mienie gromadzkie.

Zawiadomieniem z dnia 27-04-2021 r. Starosta Ostrołęcki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie. Jednocześnie Starosta poinformował o przysługującym stronom prawie do zapoznania się z materiałem dowodowym i prawie składania wyjaśnień i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Starostwa wyjaśnienia ani wnioski.

Zawiadomieniem z dnia 08-07-2021 r. Starosta poinformował strony o zebraniu materiału dowodowego w sprawie i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów, zgłaszaniu uwag oraz końcowych oświadczeń.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy, Starosta ustala stosownie do przepisów art. 1 ust. 2 i 3, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. Powyższa decyzja ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. na dzień 05-07-1963 r.

W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 703), oprócz wspólnot gruntowych za mienie gromadzkie (późniejsze mienie gminne) można uznać jedynie te nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. Zgodnie z definicją mienia gromadzkiego zawartą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29-11-1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz.U. z 1962 r. Nr 64, poz. 303 ze zm.), zgodnie z którą przez mienie gromadzkie należy rozumień nieruchomy majątek dawnych gromad, który do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25-09-1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi stanowił majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady i inne prawa majątkowe. Majątek ten stanowił własność grupową i przeznaczony był na cele publiczne. Użytkowanie jego mogło odbywać się wspólnie przez mieszkańców wsi.

W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 171 (stary nr 165), położona w obrębie ewidencyjnym Daniszewo gm. Rzekuń, figuruje w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako „właściciel nieustalony – grunty gromadzkie”. Brak jest zapisu o istnieniu dokumentów prawnych potwierdzających własność nieruchomości.

Z uzasadnienia wniosku Wójta Gminy Rzekuń i wyjaśnień złożonych przez pracownika Urzędu Gminy w Rzekuniu na rozprawie w dniu 07-07-2021 r. wynika, że na działce znajduje się cmentarz z czasów I wojny. Mieszkańcy wsi na rozprawę nie zgłosili się, zawiadomienie o rozprawie zostało doręczone prawidłowo.

W rejestrze ewidencji gruntów z 1970 r. działka nr 171 wpisana została w jednostce rejestrowej G1,  we władaniu Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej – grunty gromadzkie. Wcześniejszy rejestr nie zachował się. Natomiast na szkicu polowym nr 1 sporządzonym w 1963 r. przy zakładaniu ewidencji gruntów działka będąca przedmiotem postępowania oznaczona była nr 102 – cmentarz.

Z powyższego jasno wynika, że na dzień wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. na 5 lipca 1963 r., działka ta była nieruchomością publiczną, ogólnodostępną. Nie było natomiast grupy osób, która zarządzałaby opisaną działką.

Rozpatrując przedmiotową sprawę należało ustalić, czy zachodzą przesłanki uznania danej nieruchomości za mienie gromadzkie. Ustalenie to może nastąpić w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy nieruchomość spełnia wprawdzie wymogi art. 1 ust. 1

ustawy do uznania jej za wspólnotę gruntową, jednak przed dniem 01-01-2011 r. została prawnie lub faktycznie przekazana na cele publiczne lub społeczne, o czym mówi art. 3 ustawy. Po drugie gdy zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy nieruchomość ta jest mieniem gromadzkim w myśl art. 1 ust. 2 ustawy.

W ustawodawstwie brak jest definicji wspólnot gruntowych jednak z całokształtu uregulowań dotyczących tych podmiotów wynika, że ich przedmiotem jest grunt przeznaczony do wspólnego użytku w znaczeniu prawa cywilnego, tzn. do takiego użytku jaki  przysługuje właścicielom, a więc polegającego na wykorzystywaniu wspólnego gruntu jako

pastwiska, wygonu, lasu do pobierania drzewa i innych pożytków, itp. Natomiast działka przeznaczona na cele użyteczności publicznej, takie jak droga dojazdowa, czy też budowa sklepu spożywczego, świetlicy, remizy, ma zupełnie inne zadanie do spełnienia. Jakkolwiek w szerokim tego słowa znaczeniu nieruchomość ta służy potrzebom ogółu mieszkańców danej wsi lub okolicy, to jest to już użytek o charakterze społecznym. W rozpatrywanym przypadku działka nr 171 stanowiła użytek o charakterze społecznym.

Należy zatem uznać, że działka nr 171 nie spełnia żadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. 1 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej.

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że działka 171 uległa podziałowi na działki nr 171/1 i 171/2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 03-09-2020 r. sygn. GGN-0-I/7723/D/1-52/02 działka nr 171/1 stała się z mocy prawa własnością Powiatu Ostrołęckiego (droga powiatowa), natomiast działka nr 171/2 o pow. 0,03 ha posiada nadal nieustalony stan prawny.

Działka nr 171/2, którą wydzielono z działki nr 171, według stanu na dzień 05-07-1963 r. oraz obecnie ma charakter publiczny.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalono, że działka nr 171/2, na której znajduje się cmentarz  była i jest obecnie nieruchomością o charakterze publicznym.

Mienie gromadzkie podlega dalszej regulacji w trybie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10-05-1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Zgodnie z art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 08-03-1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) wszelkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe do powyższych nieruchomości  pozostają nienaruszone a rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzja niniejsza zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Daniszewo oraz ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzekuń oraz w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce na okres 14 dni, a także zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzekuń i Powiatu Ostrołęckiego oraz w prasie lokalnej. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Rzekuń
  2. Sołtys wsi Daniszewo
  3. Rzekuń
  4. a/a

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7   pkt 3 ustawy z dnia 16-11-2016 r. o opłacie skarbowej                 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).                                                                                                                        

Dane kontaktowe :
WWW :www.powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :16:37, 16-08-2021
Data wygaśnięcia :16:37, 15-09-2021
Wyświetleń :58