Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

DECYZJA [GBN.6820.7.2022]

DECYZJA [GBN.6820.7.2022]

Ostrołęka, dnia 10 sierpnia 2022 r.

GBN.6820.7.2022

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 1 ust. 1, 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.                                         o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Myszyńca

Starosta   Ostrołęcki

ustala, że działka nr 985 o pow. 0,1924 ha, położona w obrębie Myszyniec gm. Myszyniec, stanowi mienie gromadzkie.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 31-03-2022 r. Burmistrz Myszyńca wystąpił o wydanie decyzji uznającej za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1010/7 o pow. 0,1924 ha, stanowiąca drogę publiczną w Myszyńcu.

Starosta Ostrołęcki w dniu 07-04-2022 r. wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podane zostało do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 140), to Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r. dlatego ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy .

Zgodnie z art. 1 ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oprócz wspólnot gruntowych podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodnej, stanowiące mienie

gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych  w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 05.07.1963 r.) zostały prawnie lub faktycznie  przekazane na cele publiczne lub społeczne.

Wydając decyzję w przedmiotowej sprawie organ oparł się na dokumentach zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego, przede wszystkim na archiwalnych

zapisach w rejestrze ewidencji gruntów i budynków oraz wyjaśnieniach złożonych do protokołu na rozprawie administracyjnej.

Aktualnie działka nr 985 o pow. 0,1924 ha, położona w mieście Myszyniec stanowi drogę publiczną o nieuregulowanym stanie prawnym.

Z wyjaśnień Burmistrza Myszyńca złożonych na rozprawie administracyjnej w dniu 29-06-2022 r. wynika, że działka ta jako droga istniała jeszcze przed założeniem ewidencji gruntów.

W pierwszym rejestrze ewidencji gruntów działka nr 985 wpisana została w jednostce rejestrowej G13, władający Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Powiatowy w Ostrołęce Zarząd Dróg Lokalnych.

Obecnie działka nr 985 o pow. 0,1924 ha wpisana jest w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w jednostce rejestrowej G1393, właściciel nieustalony, władający Gmina Myszyniec.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 985 nie spełnia żadnej z przesłanek enumeratywnie wyliczonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pozwalających na zaliczenie jej do wspólnoty gruntowej. Brak jest informacji o prowadzeniu dla tej nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru dokumentów. W dniu 5 lipca 1963 r. działka ta jako droga stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Organ prowadzący postępowanie uznał, że przedmiotowa działka spełnia wymogi ustawowe do uznania jej za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem nieruchomość była faktycznie wykorzystywana jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który nabył prawa do użytkowania przedmiotowej nieruchomości nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych a ogół mieszkańców wsi.

Analiza zebranego materiału nie budzi wątpliwości, że działka nr 985 o pow. 0,1924 ha położona w Myszyńcu przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29-06-1963 r. miała zawsze charakter publiczny, ogólnodostępny, służąc nie tylko lokalnej społeczności, ale wszystkim jej użytkownikom. Przedmiotowa nieruchomość stanowiła więc grunty użyteczności publicznej i społecznej, co świadczy o możliwości uznania jej za grunt Skarbu Państwa tzw. mienie gromadzkie.

Działka nr 985 będąca przedmiotem niniejszego postępowania nie posiada kategorii drogi publicznej nadanej na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych. Działka nr 985 od zawsze była i nadal jest wykorzystywana jako droga ogólnodostępna, służąca za dojazd do siedlisk oraz łąk, co pozwala stwierdzić, że jest to majątek wspólny przeznaczony na potrzeby ogółu  lub użytku publicznego i służy celom społecznym.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

  1. Burmistrz Myszyńca
  2. a/a

Dane kontaktowe :
WWW :https://www.powiatostrolecki.pl/
Informacje dodatkowe :
Data dodania :17:22, 10-08-2022
Data wygaśnięcia :17:22, 09-09-2022
Wyświetleń :44