Dodaj ogłoszenie za darmo
kategoria: Różne » Komunikaty

DECYZJA

DECYZJA

                                                                                                                  Ostrołęka, 22 lipca 2019 r.

GBN.6820.10.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Starosta Ostrołęcki

u m a r z a  jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie uznania, że działka nr 127 o pow. 0,67 ha położona w miejscowości Daniłowo gm. Goworowo stanowi mienie gromadzkie (gminne) .

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 03-06-2019 r. Nr RO.6825.3.2019.KPE Wójt Gminy Goworowo wystąpił do Starosty Ostrołęckiego o wydanie decyzji w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki nr 127 o pow. 0,67 ha położonej w miejscowości Daniłowo gm. Goworowo.

Starosta Ostrołęcki zawiadomieniem o wszczęciu postepowania z dnia 06-06-2019 r. poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Wójt Gminy Goworowo pismem z dnia 10-06-2019 r. wycofał wniosek o uznanie działki 127 w Daniłowie za mienie gromadzkie.

Zgodnie z przepisem art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części.

Wycofanie wniosku przez wnioskodawcę skutkuje brakiem możliwości dalszego prowadzenia postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość.

Inną przesłanką stanowiącą o bezprzedmiotowości postępowania jest fakt, iż stan prawny działki nr 127 w Daniłowie został rozstrzygnięty decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Ostrołęce nr G.II-7098/1/91 z dnia 21-06-1991 r. o uznaniu za Wspólnotę Gruntową wsi Daniłowo.

W związku z powyższym orzeczono jak  w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego  w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Goworowo
  2. Sołtys wsi Daniłowo
  1. Goworowo
  1. a/a
Dane kontaktowe :
WWW :powiatostrolecki.pl
Informacje dodatkowe :
Data dodania :10:01, 23-07-2019
Data wygaśnięcia :10:01, 22-08-2019
Wyświetleń :34